1.1 A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF, vagy Általános Szerződési  Feltételek)tartalmazzák a GEOTARGET Kft. (Cégjegyzék száma: 01-09-357577, Adószám: 27928923-2-41, Székhely: 1012 Budapest, Várfok utca 11. fszt. 2., a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett http://www.geotarget.hu URL alatt elérhető weboldalon (a továbbiakban: Weboldal), továbbá az ÁSZF szerinti online felületeken, az ÁSZF szerint nyújtható szolgáltatások (a szolgáltatások összessége a továbbiakban: Szolgáltatás) nyújtására és igénybevételére vonatkozó jogokat és kötelezettségeket. 

1.2. A Szolgáltatásokat a Szolgáltató az ÁSZF-ben meghatározottak szerint létrejövő egyedi előfizetések (továbbiakban: előfizetés vagy szerződés) elfogadását és visszaigazolását követően nyújtja. A jelen ÁSZF, a hatálya alá tartozóan megkötött valamennyi előfizetésre irányadó, ezen megállapodások részét képezi az egyedi szerződések eltérő és kifejezett rendelkezésének hiányában. A szerződés megkötésével és a webloldalon történő regisztráció iránti igényt tartalmazó email Szolgáltató részére történő elküldésével a megrendelő részéről a jelen ÁSZF tartalma (ide értve az ÁSZF-ben hivatkozott dokumentumokat is) megismertnek és elfogadottnak minősül, és irányadó a felek kötelmére. Az ÁSZF a felek között létrejövő kötelmekre külön, és kifejezetten erre irányuló kikötés hiányában is minden esetben irányadó.

1.3. A Szolgáltatás megrendelője a továbbiakban: Felhasználó. A Szolgáltató a Felhasználó által igénybe venni kívánt Szolgáltatások szerződésszerű biztosítására, míg a Felhasználó az ÁSZF és a vonatkozó szerződés, megrendelés feltételeinek maradéktalan megtartása mellett, az adott szolgáltatásra vonatkozó, megrendelés szerinti díj megfizetésére vállal kötelezettséget. A Felhasználó vállalja, hogy a Szolgáltatás nyújtásával kapcsolatban megtesz minden olyan, az érdekkörébe tartozó cselekményt, illetve megad minden olyan információt, amely a Szolgáltatás nyújtásához szükséges. A Szolgáltató a Szolgáltatásához kapcsolódó egyes szolgáltatási elemeket a Weboldalon keresztül nyújtja.

1.4. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a megrendelés csak abban az esetben minősül a Szolgáltató által elfogadottnak, ha a megrendelést a Szolgáltató visszaigazolja. Amennyiben a megrendeléssel összefüggésben több visszaigazolás történik, úgy az érintett szolgáltatás tekintetében a Szolgáltató utolsó visszaigazolása irányadó. A visszaigazolásra nem került megrendelésekért a Szolgáltató nem felel.

2.1. Az előfizetés megrendelése minden esetben előzetes regisztrációhoz kötött.

2.2. A regisztráció menete

2.2.1. A felhasználó a https://geotarget.hu/membership-join/membership-registration/ weboldalon az űrlap kitöltésével indíthatja el a regisztráció folyamatát.

2.2.2. A Szolgáltató a regisztráció során megadott email címre üzenetet küld a felhasználónak a regisztráció befejezéséhez szükséges további adatok bekérése érdekében. A kért adatoknak a Szolgáltató részére történő megküldését követően a Szolgáltató egy egyedi árajánlatot készít és küld a kérelmező felhasználó részére a regisztráció során megadott email címre. A kérelmező az ajánlati ár – időszakos fizetési megállapodás esetén az első időszakra eső ajánlati ár – kiegyenlítésével (annak a Szolgáltató bankszámláján történő jóváírásával) válik jogosulttá a regisztráció befejezéséhez, ezután aktiválja a Szolgáltató a regisztrált fiókot, és innentől válik jogosulttá a felhasználó előfizetés alapján nyújtott szolgáltatások igénybevételéhez.

2.2.3. A Szolgáltató fenntartja a jogát arra, hogy azon már meglévő üzleti partnereinek, akikkel ebben külön egyedileg megállapodott, térítésmentesen biztosítja a regisztrációs hozzáférést a weboldal Szolgáltatásaihoz.

2.3. Kizárólag a regisztrált Felhasználóknak van lehetőségük igénybe venni a Szolgáltató által kínált fizetős szolgáltatásokat.

3.1 Az előfizetői szerződés a Szolgáltató által előkészített megrendelő, mint ajánlat Felhasználó részéről történő elfogadása és az előfizetői díj Szolgáltató bankszámláján történő jóváírással jön létre.

3.2. Az előfizetői szerződés határozott minimum egy éves időtartamra jön létre. A határozott időtartam a hozzáférési kód Felhasználó részére történő megküldésének napján kezdődik és a következő év azonos hónapjának azonos napján 24:00 óráig van érvényben. Amennyiben Felek másképp nem rendelkeznek, a szerződés a határozott időtartam lejártát követően határozatlan idejűvé válik, 30 napos felmondási határidővel.

A Geotarget.hu kereső rendszere egy adatbázist kezel. Az adatbázisban szereplő egyes médiumok mindegyike rendelkezik az alábbi adatokkal:

  • Település
  • Megye / Régió
  • Média kategória
  • Médium elnevezése
  • Médium leírása
  • Lakosság (2015.január 1.)
  • Település webcíme

Ezen felül további opcionális adatok elérhetők jelszavas bejelentkezést követően.

 

A szűrési lehetőségek Településre, Média kategóriára és Régióra elérhető. A szűrési lehetőségek együtt is működnek, ha kilistáztuk a kiválasztott településen elérhető médiumokat, akkor a Média kategóriákkal szűkíthetjük a találatokat. 

A médium listában a városok térképen is megjelenítésre kerülnek.

5.1. A Felhasználó a Szolgáltatások ellenértékét előrefizetés útján köteles megfizetni. Amennyiben a Felek időszakos teljesítésű fizetésben állapodnak meg, úgy a Szolgáltatás adott időszakra eső ellenértékét az adott időszakot megelőzően köteles megfizetni, a Szolgáltató által kiállított ezirányú számla alapján.

5.2. A számla kiegyenlítésével kapcsolatos bankköltségek a Felhasználót terhelik. Külföldi megrendelés esetén a külföldi és a belföldi bankköltség is a Felhasználót terheli. 

5.3. A fizetés teljesítésének időpontja a számla ellenértékének jóváírása a számlán megadott bankszámlaszámon. Bármely számlával kapcsolatos kifogás csak a vitatott tételt érinti, a többi tétel, valamint a számla esedékességén nem változtat. A kizárólag számlával kapcsolatos kérdéseket, kifogásokat, annak kézhezvételétől számított 8 naptári napon belül írásban kell közölni. E határidőn túl reklamációnak helye nincs. 

5.4. Késedelmes fizetés esetén a Felhasználó a Polgári Törvénykönyvben a vállalkozások közötti szerződésekre meghatározott mértékű késedelmi kamatot köteles fizetni. Amennyiben Felhasználó a Szolgáltató felhívására sem teljesíti valamely fizetési kötelezettségét, a Szolgáltató jogosult a késedelmi kamat felszámításán túl a fennálló szerződést azonnali hatállyal felmondani vagy az esedékes megrendelések teljesítését felfüggeszteni és az új megrendelések elfogadását megtagadni a tartozás rendezéséig. 

5.5. Amennyiben a Felhasználónak a Szolgáltatóval, vagy Szolgáltató tulajdonosával, vagy a tulajdonos valamely cégcsoport tagjával szemben ki nem egyenlített tartozása van, a Szolgáltató eredménytelen előzetes írásbeli felszólítást követően jogosult a tartozás megfizetéséig az újabb megrendelés elfogadását megtagadni illetőleg a Szolgáltatás nyújtását szüneteltetni. 

6.1. A Felhasználó garantálja, hogy a Szolgáltatást rendeltetésszerűen, kizárólag jogszerű módon és célokra, jelen ÁSZF és a megrendelő, továbbá a vonatkozó jogszabályi rendelkezések betartásával veszi igénybe. 

6.2. A Felhasználó ezúton kötelezi magát, hogy felhívásra haladéktalanul megtéríti Szolgáltatónak mindazon bírságot, kártérítést és költséget, illetve polgári jogi igényt, amit az ÁSZF, a szerződés és a vonatkozó jogszabályi rendelkezések Felhasználó általi megszegése folytán az illetékes hatóságok vagy harmadik személyek a Szolgáltatóval, illetve vezető tisztségviselőjével, vagy egyéb, a teljesítésben közreműködő személyével szemben érvényesítenek. 

6.3. A fentiek alapján a Felhasználó – a jogszabályi keretek között – köteles a Szolgáltató helyett a hatósággal, illetőleg a jogosulttal szemben közvetlenül helytállni, a hatóságnak, illetve a jogosultnak az esedékességkor megfizetni az előzőekben említett bírságot, kártérítést, egyéb igényt és költséget, vagy ha azt már a Szolgáltató, vagy az érintett személy megtérítette, a Felhasználónak a Szolgáltatóval, illetve az érintett személlyel szemben van azonnali megtérítési kötelezettsége. 

6.4. A Szolgáltató minden lehetséges rendelkezésére álló technikával és eszközzel igyekszik garantálni az általa nyújtott szolgáltatás folyamatosságát, azonban a – jogszabályi keretek között – nem vállal felelősséget azokért a károkért, és egyéb igényekért, amelyeket a Szolgáltatása érdek- és működési körén kívül eső elháríthatatlan külső esemény okozott és amely a teljesítéshez szükséges munkavégzést, vagy a technikai eszközök rendelkezésre állását akadályozza (pl. sztrájk, árvíz, földrengés, felhőszakadás, áramszünet, az internet működési elégtelensége, adatátviteli hiba, üzemkiesés stb.). Ezekben az esetekben a határidő automatikusan meghosszabbodik legalább az akadályoztatás időtartamával azzal, hogy amennyiben a teljesítés adott munkanapon már nem nyújtható, automatikusan a következő munkanapon kerül sor a szolgáltatás nyújtására. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató – a jogszabályi keretek között – a fentiekből eredő kárért, illetve bármilyen hátrányért és igényért való felelősségét kizárja. 

6.5. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a szolgáltatásai igénybevételéből eredően a Felhasználó gazdálkodását érintő károkért és egyéb igényekért. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató, nem vonható felelősségre amiatt, mert az igénybevett Szolgáltatás alapján többletbevételhez, új ügyfélhez a Felhasználó nem jut. A Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal az adatbázisba feltöltött médiumokban megjelenő tartalmakért, így különösen azok hitelességéért, valódiságáért, aktualitásáért. 

6.6. A Felhasználó tudomásul veszi, és kifejezetten elfogadja, hogy a Szolgáltatóval szemben – a jogszabályi keretek között – kárigény, vagy egyéb igényérvényesítés csak a kárigénnyel érintett szolgáltatás díja mértékéig érvényesíthető. A Szolgáltató – a jogszabályi keretek közötti – kártérítési felelőssége kizárólag a tényleges közvetlen károkra korlátozódik, és a Szolgáltató – a jogszabályi keretek között kifejezetten kizárja a felelősségét bármiféle közvetett vagy következményi, illetve biztatási jellegű kárért, és igényért, ideértve többek között az elmaradt hasznot, a költségeket illetve a nem vagyoni kárt is, kivéve, ha a jelen rendelkezés szerinti valamely feltétel alkalmazását jogszabály kifejezetten kizárja. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a szolgáltatás díjai a jelen, és az ÁSZF egyéb pontjaiban meghatározott felelősségkorlátozásokra tekintettel lettek az adott mértékben megállapítva. 

6.7. A Felhasználó semmilyen nyilvános (ideértendő az Internetet is) megnyilatkozása során nem tehet sem a Szolgáltatóra, sem a Szolgáltató cégcsoportjára, vagy annak termékeire, szolgáltatásaira, brand-jeire, munkatársaira, szerződött partnereire, illetve képviseletében eljáró személyekre semmilyen negatív, vagy ésszerűen eljárva akként értékelhető megjegyzést és egyebekben sem tanúsíthat olyan magatartást, mellyel a Szolgáltató, vagy a Szolgáltató cégcsoportjának üzleti érdekeit sértheti. 

6.8. Felhasználó nem jogosult, egyben köteles tartózkodni a Szolgáltató védjegyeinek felhasználásától, így különösen nem hirdetheti a saját, vagy harmadik személy szolgáltatását (akár külön, akár csomagban, akár bármely összetett értékesítési konstrukcióban) a Geotarget weboldal feltüntetésével, megnevezésével, vagy arra való hivatkozással, sem az írott, sem az elektronikus médiában, kivéve ha erre a Szolgáltató kifejezett és előzetes írásbeli engedélyt adott.

6.9. Amennyiben a Felhasználó érdekkörébe tartozó okból nem nyújtható a Szolgáltatás, úgy az nem eshet a Szolgáltató terhére. 

6.10. Felhasználó a regisztrációjával egyidejűleg kijelenti, hogy a hatályos jogszabályoknak megfelelően működő gazdálkodó szervezet, és garantálja, hogy a regisztrációt, valamint a geotarget.hu oldalon a továbbiakban elvégzett műveleteket kizárólag a cégképviseletére feljogosított és jogosult személyek végzik. Ezen kötelezettség megszegése esetén a teljes felelősség a regisztrált gazdasági társaságot terheli. Amennyiben adat merülne fel arra tekintettel, hogy Felhasználó a regisztrációja során nem valós adatokat szolgáltatott, Szolgáltató jogosult a szolgáltatások teljesítését Felhasználó felé felfüggeszteni.

7.1. Szolgáltató felhívja Felhasználó figyelmét arra, hogy a birtokába kerülő, a Felhasználó által megadott adatok személyes adatokat tartalmaznak. A Szolgáltató kijelenti és szavatolja, hogy a Felhasználó által a jelen ÁSZF alapján hozzáférhetővé tett személyes adatokat – összhangban a mindenkori vonatkozó jogszabályok szerint – így különösen az EU Általános Adatvédelmi Rendelete (GDPR), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és az egyének a személyes adatok gépi feldolgozása során történő védelméről szóló 1998. évi VI. törvény rendelkezéseivel – bizalmasan kezeli, és kizárólag az adott szolgáltatás céljára használhatja fel, azt harmadik személyek számára ki nem adja, hozzáférhetővé nem teszi. 

7.2. Felhasználó kizárólag a Szolgáltatóval érvényben lévő előfizetői szerződése időtartama alatt jogosult a geotarget.hu Weboldalon hozzáférhető fizetős tartalom (adatbázis) felhasználására. Tilos a Weboldalon található bármely tartalom – különösen ideértve az adatokat, logót, szöveget, képet, videót és algoritmust – másolása, lementése, tárolása, újrafelhasználása, továbbítása, többszörözése, nyilvánosságra hozatala. Ezen tilalom megszegése esetén a Felhasználó teljes és korlátlan kártérítési felelősséggel tartozik helytállni a Szolgáltató felé. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Weboldalon található minden adat, algoritmus és tartalom a Szolgáltató szellemi tulajdonát és know-how-ját képezi, így erre való tekintettel is kötelezettséget vállal továbbá arra, hogy sem az előfizetői szerződés ideje alatt sem azt követően nem hoz létre sem közvetlenül sem közvetetten a Weboldallal azonos vagy funkcióját és működését tekintve hasonló weboldalt vagy egyéb online felültetet, sem magán, sem pedig kereskedelmi célból.

7.3. Szolgáltató köteles gondoskodni a birtokába jutott személyes adatok védelméről, illetve felhasználás utáni megsemmisítéséről a Szolgáltató Adatkezelési szabályzatában foglaltak figyelembevételével.

7.4. A Felhasználó a regisztrációval hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató havonta legfeljebb egy alkalommal szakmai hírlevelet küldjön a részére az általa megadott e-mailcímekre, visszavonásig. 

7.5. A Felhasználó kijeleni, hogy a Szolgáltató Weboldalának láblécén keresztül elérhető Adatvédelmi tájékoztató vonatkozó rendelkezéseit megismerte, azokat elfogadja.

8.1. Amennyiben a Szolgáltató a regisztrációkor, az igénybejelentéskor megadott adatok átvizsgálásakor, vagy utóbb megállapítja, hogy a Felhasználó nem jogosult a szolgáltatás igénybevételére (pl. egy nem bejegyzett vállalkozásról van szó, vagy a Felhasználó egy másik vállalkozás adatait használja fel jogosulatlanul erre a célra), a szolgáltatás nyújtását, a hozzáférés biztosítását azonnal leállítja, felfüggesztheti, illetve a megkötött szerződést azonnali hatállyal felmondhatja. 

8.2. A Szolgáltató jogosult a szolgáltatásnyújtás azonnali leállítására, felfüggesztésére, ha a Felhasználó jelentősen megsérti az ÁSZF releváns feltételeit, így különösen ha: 

  • a Felhasználó a saját regisztrációján keresztül lehetővé teszi a Szolgáltatások használatát harmadik személynek,
  • jogszabályi rendelkezésekbe ütköző magatartást tanúsít,
  • amennyiben a Felhasználónak a Szolgáltatóval szemben ki nem egyenlített tartozása van, illetve ha a Felhasználó ellen csőd-, felszámolási, vagy végelszámolási eljárás indul.

A fenti esetekben megfelelően irányadó a megrendelés visszautasítása és a közzététel megszüntetése kapcsán szabályozott felelősségi és jogosultsági viszony, illetve a vonatkozó jogok gyakorolhatósága. 

8.3 A Felhasználó az esetleges reklamációt a tudomására jutását követően haladéktalanul, de legkésőbb a szolgáltatás nyújtásának befejezésétől számított 14 (tizennégy) naptári napon belül köteles a Szolgáltatónak írásban bejelenteni. Ezen határidőt követően a Szolgáltató nem fogad el reklamációt.

8.4. A Szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódó kiegészítő információkról a Weboldalon tájékozódhat a Felhasználó.

8.5. A Felhasználó és Szolgáltató kötelezik magukat, hogy a közöttük fennálló jogviszony feltételeit – a jogszabályi keretek között – nem hozzák nyilvánosságra a jogviszony fennállása alatt és azt követően sem. 

8.6. A Szolgáltató fenntartja a jogát arra, hogy a fizetési kötelezettségek maradéktalan teljesítéséig megtagadja azon Felhasználók újabb előfizetési megrendelésének a befogadását, akiknek tartozása áll fenn a Szolgáltatóval szemben. A Szolgáltató fenntartja a jogát arra is, hogy ne fogadjon be olyan új megrendeléseket, amelyek olyan Felhasználóktól származnak, akik a jelen ÁSZF-ben foglalt lényeges kötelezettséget, vagy feltételt a korábbi szerződéses viszonyban megszegtek. Ilyen esetekben a megrendelés befogadása külön megállapodás megkötéséhez is köthető.

8.7. A Felhasználó elfogadja, hogy a szolgáltatások teljesítése az aktiválási idejük után folyamatos, azok szüneteltetésére, felfüggesztésére nincs lehetőség.  

9.1. Az ÁSZF-ben a Szolgáltató részére megállapított jogok nem kizárólagos jellegűek, illetve azok együttesen is alkalmazhatóak. Amennyiben a Szolgáltató az ÁSZF-ben meghatározott jogát nem gyakorolja, az nem értelmezhető a Szolgáltató részéről történő joglemondásként. 

9.2 A Felek a vitás kérdéseket békés úton próbálják meg rendezni. Ennek sikertelensége esetén a járásbíróság hatáskörébe tartozó perekre a Pesti Központi Kerületi Bíróság illetékességét kötik ki. A Törvényszék hatáskörébe tartozó perek esetében a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény illetékességi szabályai az irányadóak.

9.3. A jelen Általános Szerződési Feltételek 2020.06.01. napjától visszavonásig, illetve a módosítások hatályba lépéséig maradnak hatályban. Az ÁSZF-ben és az egyedi szerződésekben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó jogszabályok az irányadóak. A Szolgáltató – a jogszabályi keretek között – fenntartja az ÁSZF és az abban hivatkozott dokumentumok egyoldalú módosításának jogát, amelyet a Felhasználó kifejezetten elfogad.

9.4. Az ÁSZF és/vagy a hivatkozott dokumentumok módosítását a Szolgáltató a módosulás hatálybalépését megelőzően legalább 15 nappal korábban nyilvánosságra hozza a http://www.geotarget.hu Weboldalán. Nem minősül az ÁSZF módosításának az, ha a Szolgáltató az ÁSZF-ben esetlegesen előforduló elütéseket, helyesírási hibákat korrigál, vagy olyan pontosításokat eszközöl, amelyek az ÁSZF szerint létrejövő szerződések teljesítésére, annak bármely elemére nincsenek releváns kihatással. Nem minősül az ÁSZF módosításának az sem, ha a Szolgáltató saját magára vonatkozó adatot korrigál. Az itt hivatkozottak szerint korrigált ÁSZF közlése, továbbá azon módosított ÁSZF közlése, amely esetben a jogszabályi változás, hatósági aktus, illetve állásfoglalás, vagy egyébként jogszabályból folyó kötelezettség teljesítése tette szükségessé a módosítást, az ÁSZF -ben egyébként irányadó 15 napos határidőnél rövidebb is lehet. A Felhasználó mindezt kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja. Az ÁSZF-re és az annak alapján létrejövő szerződésekre, illetve kötelmekre a magyar jog az irányadó. Amennyiben az ÁSZF idegen nyelvű és a magyar változata között ellentmondás van, úgy a magyar nyelvű változat az irányadó. A jelen ÁSZF-nek a Felhasználóval való megismertetéséről a Szolgáltató olyan módon gondoskodik, hogy arra a megrendelés visszaigazolásában hivatkozik, a pontos elérési útvonal megjelölésével. Az ÁSZF mindenkori hatályos és teljes szövege a geotarget.hu weboldalon közzétételre kerül. 

 

Kelt: Budapest, 2020. június 1.